اسپکترومتر چیست ؟

اسپکترومتر چیست ؟

شرکت تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق وارد کننده و نماینده رسمی خرید و فروش محصولات انالایزر فلزات ، کوانتومتر ، اسپکتروفتومتر و اسپکترومتر در ایران
منظور از اسپکتورمتر چیست وکاربرد ان چگونه است ؟
اسپکترومتر ها چند گونه اند و در چه جاهایی مورد استفاده قرار میگیرد ؟مطالعهٔ ماده و خواص آنها با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است.طیف‌سنجی (بیناب نمایی) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فونونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود.طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سنجی نجومی به تفضیل آمده است.برای اطلاعات بیشتر از محصولات با شرکت مشهد دقیق تماس بگیرید


شرکت کالیبراسیون

شرکت کالیبراسیون

تجهیزات اندازه گیری مشهددقیق فروشنده انواع کالیبراتور های کالیبراسیون
فروش کالیبراتور
کالیبراتور چیست ؟
کالیبراسیون چیست ؟
هدف از کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری چیست ؟
چه نوع از دستگاه های اندازه گیری قابل کالیبره هستند ؟
وسایل اندازه گیری ابعاد
وسایل اندازه گیری جرم و حجم
وسایل اندازه گیری گرما
وسایل اندازه گیری فشار
وسایل اندازه گیری کمیت و کیفیت های الکتریکی
وسایل اندازه گیری کمیت و کیفیت های الکترونیکی
فلومتر
وسایل اندازه گیری نیرو و گشتاور
فواید کالیبره کردن :
شناسایی اصول استقرار نظام کالیبراسیون در سیستم تضمین کیفیت
آشنایی با گواهینامه و گزارش های سیستم کالیبراسیون
آشنایی با دوره های زمانی کالیبراسیون
آشنایی با انبارش وسایل اندازه گیری و جابجایی آنها
آشنایی با قابلیت های ردیابی وسایل اندازه گیری
آشنایی با شرایط محیط کالیبراسیون
آشنایی با کیفیت کاری نیروی انسانی
آشنایی با استانداردهای نظام تضمین کیفیت وسایل اندازه گیری
شناسایی اصول تشخیص مفاهیم کاربردی کالیبراسیون
آشنایی با خطاهای تجهیزات اندازه گیری
تقسیم بندی خطا و شیوه های کاهش اثرات آنها در اندازه گیری
ریشه یابی، ارزیابی و گزارش خطاهای اندازه گیری شده
آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری
درک مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری
عوامل موثر در نتایج آزمون و محاسبه عدم قطعیت
مفهوم آماری به عنوان مکمل اندازه گیری و کالیبراسیون
آشنایی با شیوه های اجرایی کالیبراسیون
آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز در سیستم کالیبراسیون
آشنایی با نمودارهای کالیبراسیون
شناسایی اصول ترسیم نمودارهای کالیبراسیون
شناسایی نظام تضمین کیفیت در کالیبراسیون
آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار
آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار
آشنایی با عوامل موثر فیزیولوژیکی محیط کار
شناسایی اصول شناخت عوامل موثرکار
آشنایی با مفهوم کالیبراسیون و اهیمت آن
آشنایی با تاریخچه کالیبراسیون در ایران و جهان
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات کالیبراسیون
آشنایی با مشخصات تجهیزات کالیبراسیون
توانایی تشخیص مفاهیم کاربردی کالیبراسیون
توانایی نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی
توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری ابعاد
توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری جرم و حجم
توانایی کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما
توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری فشار
توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری کیمیت وکیفیت های الکتریکی
توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری کیمیت وکیفیت های الکترونیکی
توانایی کالیبره کردن ساعت ها
توانایی کالیبره کردن وسایل پژوهشی و آزمایشگاهی
توانایی کالیبره کردن تجهیزات جریان سنجی (فلومتر)
توانایی کالیبراسیون وسایل اندازه گیری نیرو و گشتاور
توانایی کالیبراسیون تجهیزات N.D.T
توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی
توانایی بکارگیری نظام تضمین کیفیت
توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق
روند کالیبراسیون به چه عواملی بستگس دارد؟
از کایلبراسیون چه میدانید ؟
دستگاه های اندازه گیری را باید هر چند وقت کالیبره کرد ؟
کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.
هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده است.
فنون کالیبراسیون دستگاه ها
فنون کالیبراسیون دستگاه ها :
به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست. روش اول کالیبراسیون برای به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است. روش دوم کالیبراسیون روش اول را در برگرفته و علاوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص میشود. روش سوم کالیبراسیون روش دوم را دربرگرفته و تنظیم، تعمیر یا حذف خطای ایجاد شده را نیز دربرمیگیرد.
تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون مجدد
تعیین حداکثر زمان فواصل کالیبراسیون دورهای دستگاههای اندازهگیری یکی از عناصر مؤثر در یک نظام کالیبراسیون است. عوامل زیادی در تعیین این زمان
مؤثرند که مهمترین آنها موارد زیر است:
نوع وسیله (دستگاه)
پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده
روند دادههای به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیونهای قبلی
سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه
طول زمان استفاده تعداد دفعات استفاده و چگونگی استفاده از دستگاه
میزان گرایش به فرسودگی و تغییر تدریجی ویژگیهای مترولوژیکی با گذشت زمان
تعداد دفعات و کیفیت بازرسی تجهیزات در داخل سازمان
تعداد دفعات تست ضربدری دستگاه با دستگاههای دیگر به ویژه در مورد استانداردهای اندازهگیری
شرایط محیطی (دما، رطوبت، ارتعاش و غیره)
دقت اندازهگیری مورد نظر
هزینه کالیبراسیون را معمولاً نمیتوان در تعیین فواصل کالیبراسیون نادیده گرفت که این خود ممکن است عامل محدودکننده به شمار آید. بنابراین با توجه به عوامل فوق آشکار است که جدول فواصل کالیبراسیون یکنواختی نمیتوان تهیه کرد. بهتر است که ابتدا جدولی تهیه شود و سپس با توجه به موقعیتهای خاص در آن تغییراتی داده شود. به هنگام تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد هر وسیله اندازهگیری، دو معیار اساسی و متناقض وجود دارد که لازم است موازنه شوند:
خطر احتمالی ناشی از بهکارگیری یک وسیله اندازهگیری در خارج از حدود رواداری آن که باید تا حد امکان کاهش یابد.
هزینه کالیبراسیون سالیانه که باید در حداقل مقدار نگهداشته شود.
سیستمی که فواصل زمانی بین دو تأییدیه را، پس از تعیین اولیه بازبینی ننماید قابل اطمینان نیست. در بازبینی باید دو پارامتر ریسک و قرار نگرفتن وسیله در محدوده مجاز در فواصل بین دو تأیید و هزینه هر بار تست و تأییدیه مد نظر قرار گیرد. در این جا روشهایی برای بازبینی فواصل زمانی بین دو تأییدیه ارائه میگردد.
الف) تنظیم اتوماتیک یا پلهای:
هر زمان که وسیلهای به صورت روتین تأیید میشود، اگر وسیله قبل از پایان زمان بین دو تأییدیه به خارج از تلرانس خطا برود، فاصله زمانی بین دو تأییدیه کاهش داده میشود و اگر وسیله قبل از پایان زمان بین دو تأیید هنوز در محدوده تلورانس خطا باشد، زمان افزایش داده میشود. روش پلهای ممکن است به سرعت باعث حصول پریود بهینه شود بدون آنکه کارهای نوشتاری زیادی صورت پذیرد.
ب) چارت کنترل
کمیتهای تست شده در هر مرحله تأیید، یادداشت شده و منحنی تغییرات آنها نسبت به زمان رسم میشود. از این منحنیها پراکندگی حول میانگین و انباشتگی محاسبه میگردد.
ج) زمان تقویمی یا سپری شده
ابتدا وسایل اندازه گیری به گروههایی بر اساس مشابهت ساختاری آنها با یکدیگر، قابلیت اطمینان و پایداری یکسانی تقسیم میشوند. طول زمان تأییدیه مشخصی به هر گروه بر اساس درک و تجارب مهندسی اختصاص داده میشود. در هر گروه تعداد وسایلی که در زمان تعیین شده جهت تأیید مجدد برگردانده میشوند. اما خطای زیادی در آنها مشاهده میشود، یا به گونهای تأیید نمیشوند، یادداشت شده و به صورت نسبتی از کل تعداد وسایل در آن گروه بیان میشود.
در تعیین اقلام غیرقابل تأیید آن تعداد که به طور واضح آسیب دیدهاند یا توسط مصرفکننده به عنوان مشکوک یا معیوب بازگردانده شدهاند، گنجانیده نمیشوند. چون این وسایل برای اندازهگیری به کار نمیروند، در نتیجه تولید خطا نمیکنند. اگر نسبت وسایل تأیید نشده زیاد باشد، پریود بین دو تأیید باید کاهش داده شود. اگر زیرمجموعهای خاص از وسایل مانند سایر اعضای گروه رفتار ننمایند، این زیرگروه باید به گروه دیگری منتقل شود که دارای پریود بین دو تأیید متفاوتی باشد. اگر تعداد وسایل غیرقابل تأیید دریک گروه خیلی کم باشد ممکن است از نظر اقتصادی افزایش پریود بین دو تأیید قابل توجیه باشد.
د- زمان مصرف شدن وسیله:
این روش برگرفته از روشهای قبلی است. اساس روش ثابت است، اما پریود بین دو تأییدیه به جای زمان سپری شده برحسب ماه، برحسب ساعات مصرف تعریف میشود. وسیله اندازهگیری مجهز به سیستم اندازهگیری زمان مصرف است و هر گاه زمان مصرف نشان داده شده به حد مشخصی رسید، وسیله تست، تنظیم و تأیید مجدد میشود. امتیاز تئوریک مهم این روش آن است که دفعات تأیید و در نتیجه هزینه تأید مستقیماً بر اساس زمان مصرف است.
و- تست در حال سرویس یا جعبه سیاه:
این روش مکمل تست و تأیید کامل سیستم است. در این صورت در فاصله زمانی بین دو تأیید کامل، از وضعیت وسیله اندازهگیری اطلاع گرفته میشود و این اطلاعات کفایت یا عدم کفایت طول زمان بین دو تأیید کامل را روشن مینماید. این روش مشابهتی با روشهای اول و دوم دارد و برای وسایل و سیستمهای اندازهگیری پیچیده مناسب است. پارامترهای بحرانی و مهم بهطور مکرر مثلاً هر روز یک بار یا هر روز چند بار چک میشوند و این کار توسط کالیبراتوری که تنها پارامترهای مشخصی را اندازهگیری میکند (Black Box) انجام میشود. اگر در این تستها وسیله اندازهگیری تأیید نشود جهت بررسی، تست و تأیید کامل ارسال میشوند.
مهمترین مزیت این روش آن است که اطمینان لازم برای استفادهکننده از وسیله را فراهم میآورد. این روش برای وسایلی که از نظر جغرافیایی دور از لابراتوار کالیبراسیون هستند، مناسب است. زیرا تست و تأیید کامل زمانی انجام میشود که نیاز به آن وجود داشته باشد و از طرفی فاصله زمانی بین دو تأییدیه افزایش یابد. مشکل اساسی در این روش تعیین پارامترهای مهم وسیله اندازهگیری جعبه سیاه و طراحی جعبه سیاه است.


کالیبراسیون

کالیبراسیون

تجهیزات تست و کالیبراسیون مشهد دقیق
کالیبراسیون چیست ؟
کالیبراسیون شامل چه دستگاه های میشود ؟
جهت کالیبره کردن یک دستگاه اندازه گیری باید به چه عواملی توجه داشته باشیم ؟
دستگاه های اندازه گیری را به چه دلیل کالیبره میکنند ؟ حداکثر زمان کالیبره یک دستگاه چهقدر است ؟
تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است. دراستاندارد ملی ایران در بخش “واژه ها و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی” کالیبراسیون چنین تعریف شده اس
مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.
تعریف دیگری که میتوان ارائه داد این است که :
کالیبراسیون مقایسه دو سیستم یا وسیله اندازه گیری است (یکی با عدم قطعیت معلوم و دیگری با عدم قطعیت نامعلوم) به منظور محاسبه عدم قطعیت وسیله ای که عدم قطعیت آن نامعلوم اس.
تعریف دیگری که در ایزو ۱۰۰۱۲ آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی کرده است: مجموعه ای از عملیات که تحت شرایط مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید.
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق
معمولا کالیبراسیون اولیه دستگاه آزمون و اندازه گیری (tme) در مرحله ی ساخت و تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل این مراحل باشد :
درجه بندی دستگاه ، تنظیم مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی،تخمین عدم قطعیت و پایداری دستگاه .
پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد. کالیبراسون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است، شناسایی کر .
علت کالیبراسیون چیست؟
کالیبراسیون اولیه وسیله اندازه گیری چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان می دهد. پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استاندارد های اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داش.
کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری فرایند های اندازه گیری که با وسیله ی اندازه گیری انجام می شود لازم است . معمولا عدم قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می یابد . شناسایی رشد تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی توسط کاربران امکان پذیر نیست. آنچه که در اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی است .
برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه گیری و تجارت بین المللی ضروری می باشد . قابلیت رد یابی عبارت است از : قابلیت ارتباط مقدار یکاستاندارد یا نتیجه ی یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی، از طریق زنجیره ی پیوسته ی مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین المللیتعیین یا مشخص می شون .
از ملزومات هر تحقیقات ، طراحی فعالیت های تولیدی ،آزمون های نهایی و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل می باشد . همچنین کالیبراسیون قابل ردیابی ،حصول اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری در یک بخش از فرایند را که بر بخش های دیگر فرایند تاثیر گذار است امکان پذیر می سازد.
اعتبار اندازه گیری ها مربوط به تحقیقات بستگی به درستی برآورد پدیده های تحت مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده دارد. کالیبراسیون وسیله هایی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند، عدم قطعیت و کنترل رشد عدم قطعیت را مشخص می نماید و به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که این نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده هاست؛ نه ناشی از عدم درستی در تخمین عدم قطعیت های اندازه گیری.
زمان مناسب برای کالیبراسیون
تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات مهم و قابل توجه است که البته به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول می گردد. عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات نادرست، ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می باشد.
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق
هدف، انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم کالیبراسیون تعادل ایجاد شود . در حال حاضر برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد، بیشتر به درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه گیری توجه می شود؛ که این درصد را می توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری است. برخی از کاربران این درصد را به منظور اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری، ۹۵ درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت در شرکت مربوطه دارد. بنابراین انتخاب این درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب قابل قبول ۸۵ تا ۹۰ درصد است . فرایند تعیین زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و آماری است و نیازمند داده های درست و کافی در حین کالیبراسیون است .
مکان مناسب کالیبراسیون
کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام می پذیرید. کالیبراسیون می تواند در مکانی که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد نیز انجام شود. این عمل از مزایای زیر برخوردار اس:
تنش های ناشی از جابجایی وسیله به حداقل می رسد
کالیبراسیون ساده تر و ارزان تر تمام می شود چون کالیبراسیون فقط در
نقاط مورد نظر کاربران انجام می شود.
کاربران می توانند از حفاظت دستگاههای خود مطمئن باشند
کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان خود انجام می گیرد و در عملکرد دستگاه انقطاعی پیش نمی آید
از معایب این عمل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییرات شرایط محیطی روی دستگاه های مرجع ممکن است تاثیر گذار باشد
ابعاد دستگاه های مرجع ممکن است مشکل ایجاد کند
کالیبراسیون در محل، هزینه های اضافی دربر دارد
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق و کالیبراسیون
چگونگی کالیبراسیون
کیفیت و هزینه کالیبراسیون بستگی به روش کالیبراسیون و تعداد نقاط مورد بررسی دارد. هزینهکالیبراسیون از عوامل مهم و تعیین کننده در انجام آن می باشد . در روش های مختلفکالیبراسیون هزینه ها متغیر است؛ بنابر این لازم است توضیحات بیشتری درباره انواع روش های کالیبراسیون ارائه شود.
سیستم های کالیبراسیون را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد :
 باتوجه به نتایج حاصل از بازرسی ،تصحیح اعمال می شود. تا وقتی که خطا در حدود قابل قبول سیستم اندازه گیری باشد، نیازی به تصحیح نیست و از وسیله ی اندازه گیری می توان استفاده کرد. اما اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری از حدود قابل قبول بیشتر باشد اعمال تصمیمات لازمضروری است.
کالیبراسیون فقط به منظور بازرسی
اگر خطای مقادیر مورد اندازه گیری که از اعمال بازرسی حاصل می شوند در حدود تعریف شده باشد، از دستگاه اندازه گیری می توان استفاده کرد.از آنجا یی که تصحیح ویا تعمیر دستگاه اندازه گیری گران است با بازرسی های دوره ای تا زمانی که خطای وسیله اندازه گیری در حدود تعریف شده باشد استفاده از آن بلامانع است.چنانچه خطاها ازحدود تعریف شده تجاوز کنندوسیله اندازه گیری را باید کنار گذاشت و یا تقلیل رده و کلاس داد.
کالیبراسیون فقط به منظور تصحیح
در این روش بازرسی انجام نمی شود اما تصمیمات لازم جهت رسیدن به مفهومی معادل کالیبراسیون جدید واستفاده از وسیله اندازه گیری انجام می شود. به عنوان مثال تصحیح نقطه صفر وسیله اندازه گیری که به صورت دوره ای انجام می پذیرد، استفاده مجدد از آن را امکان پذیر می نماید.چنانچه نقطه صفر تغییر کرده باشد ، با تصحیح مجدد می توان وسیله اندازه گیری را تنظیم نمود.
عدم کالیبراسیون
در این روش بدون انجام بازرسی و تصمیمات لازم از دستگاه اندازه گیری استفاده می شود . در این حالت به دلیل آنکه مقدار بعضی از خطاهای مشخص دستگاه از حدود کنترل تعریف شده برای وسیله اندازه گیری در فرایند تولید کوچکترند، بدون انجام کالیبراسیون دوره ای از وسیله اندازه گیری استفاده می شود .
وضعیت کالیبراسیون
پس از انجام کالیبراسیون وضعیت کالیبراسیون ابزار باید مشخص باشد . این بدین معنی است که به طریقی ابزارهایی که کالیبره شده اند را مشخص کنیم . برای این منظور معمولا از یک برچسب کالیبراسیون استفاده می شود .توصیه می شود که این برچسب با برچسبی که برای شناسایی ابزار استفاده می شود متفاوت باشد .
مواردی که باید در وضعیت کالیبراسیون مشخص شوند عبارتند از :
کالیبره بودن ابزار
دقت و صحت واقعی ابزار
تاریخ انجام کالیبراسیون بعدی
محدودیت های کاربرد و استفاده از ابزار
اهمیت نگهداری سوابق کالیبراسیون
بعد از انجام کالیبراسیون سوابق کالیبراسیون باید نگهداری شود دلایل نگهداری این سوابق عبارتند از :
امکان بررسی وضعیت و تغییرات ابزار در طول زمان جهت تعیین توالی انجام کالیبراسیون و نحوه بکارگیری ابزار
اثبات ادعای کالیبره بودن ابزار
سوابق کالیبراسیون باید موارد زیر را شامل شود :
اطلاعات شناسایی دقیق ابزار مورد نظر (نوع ، نام ، شماره سریال و … )
نام مسئول و محل نگهداری
نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر خوانده شده پیش از تنظیم و پس از تنظیم برای هریک از پارامترهای مورد کالیبراسیون (این مورد برای بررسی وضعیت و روند تغییرات ابزار ضروری است)
تاریخ کالیبراسیون بعدی
حدود خطای قابل قبول
شماره سریال استانداردهایی که برای کالیبره کردن ابزار به کار رفته اند
 شرایط محیطی در حین کالیبراسیون
بیان مقدار خطای احتمالی (در قالب دقت و صحت)
جزئیات تمامی تنظیمات ، خدمات ، تعمیرات و تغییراتی که انجام شده است
نام شخصی که عمل کالیبراسیون را انجام داده است
جزئیات هر گونه محدودیت استفاده


اندازه گیری

اندازه گیری

ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق
اندازه گیری چیست ؟
اندازه گیری شامل چه پارامتر هایی میشود ؟
ابزار های اندازه گیری و ابزار دقیق چند دسته اند ؟
در اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان مستقیماً توسط اندازه گیری ها اندازه مورد نظر را کنترل نمود و اصولاً اندازه گیری آنها در حالت عادی مقدور نمی باشد. در این موارد علاوه بر استفاده از وسایل کمک اندازه گیری ابتکارات شخصی را نیز باید در کنترل اندازه آنها دخالت داد. مثلاً جهت کنترل زوایای داخلی و خارجی مخروط های ناقص و سایر زوایا ، ابزارهایی مانند زاویه یاب اونیورسال و زاویه یابهای اپتیکی ساخته شده اند ولی برای اندازه گیری این زوایا با دقت زیاد در کارگاه و آزمایشگاه اندازه گیری می توان با استفاده از میله ها و ساچمه های استاندارد که با شرایط خاصی در داخل شیارها یا سوراخ ها قرار می گیرند استفاده نمود و یا با استفاده از خط کش سینوسی سیستمی پیش بینی کرد که مستقیماً اندازه طولی خوانده شده توسط وسیله اندازه گیری تبدیل به زاویه نماید و برعکس.
اندازه گیری قطر سوراخ ها :
اندازه گیری قطر سوراخ ها با استفاده از وسیله اندازه گیری ارتفاع
کنترل قطر داخلی به کمک دو گلوله در این روش می توان از دو گلوله با قطرهای مختلف مطابق قطر سوراخ را محاسبه نمود…
اندازه گیری و کنترل قطر پولک شکسته خارجی :
به کمک میله های استاندارد:
در این روش می توان قطر پولک های شکسته ای را که قسمتی از آن در اختیار باشد و همچنین قطر چرخ دنده شکسته را به دست آورد. در این روش پولک مورد نظر را مطابق شکل روی صفحه صافی قرار داده و دو میله استاندارد با قطر معلوم به طرفین آن مماس کرده و سپس با اندازه گیری فاصله پشت تا پشت میله ها و با استفاده از رابطه زیر می توان قطر پولک شکسته را محاسبه نمود…
اندازه گیری و کنترل قطر پولک شکسته داخلی :
تعیین قطر داخلی پولک شکسته: در این روش سه میله هم قطر مطابق شکل در داخل قوس مورد محاسبه قرار داده و با اندازه گیری اختلاف ارتفاع سطح میله وسطی با دو میله دیگر به وسیله راپورتر ، قطر داخلی پولک شکسته را  محاسبه می کنیم..
تعیین زوایا و سطوح شیبدار :
جهت کنترل زوایای مختلف ابزارهای گوناگون نظیر نقاله و زاویه یاب انیورسال و خط کش سینوسی ساخته شده. مواردی پیش می آید که شخص کنترل کننده در اندازه گیری یک زاویه یا بعد که به طور سری و تکراری عمل اندازه گیری انجام می شود باید طرحی جدید ارائه شود که از حداقل زمان و حداکثر وقت استفاده گردد مثلاً برای اندازه گیری یک زاویه با دقت یک درجه از نقاله استفاده می شود ولی اگر دقت های بالاتر مورد لزوم باشد لازم است از پروژکتور و یا وسایل نوری استفاده نمود که قرار دادن وسایل نوری در خط تولید ایجاد هزینه زیاد در نتیجه وقفه در تولید را خواهد نمود در چنین مواردی لازم است که از قطعات و گلوله های استاندارد که با شرایط خاصی در داخل شیار قرار می گیرند استفاده نمود و سیستمی پیش بینی نمود که مستقیماً اندازه طولی خوانده شده را تبدیل به اندازه زاویه نماید و تولید هزینه کمتری را نیز بنماید در ذیل اندازه گرفتن زاویه توسط مفتول را در سه حالت زاویه حاده و منفرجه و حدود قائمه بررسی می کنیم.
سنجش زوایای منفرجه :
در این روش از سه گلوله متساوی القطر استفاده نموده و توسط قطعات استاندارد و یا وسیله عمق سنج مثل میکرومتر و کولیس عمودی اندازه را به دست آورده و زاویه را کنترل می کنیم..
اندازه گیری و کنترل دم چلچله خارجی :
اندازه گیری زاویه :
برای تعیین زاویه ابتدا دو میله به قطر یکسان داخل دم چلچله قرار داده و اندازه پشت تا پشت آن را می گیریمو سپس آنها را بیرون آورده و دو میله بزرگتر با قطرهای مساوی قرار می دهیم و اندازه پشت تا پشت آن را می گیریم…
اندازه گیری و کنترل زاویه مخروط خارجی :
برای کنترل زاویه مخروط خارجی از چهار وش استفاده می شود که در زیر آنها را خواهم خواند.
با استفاده از میله های استاندارد و راپورتر :
در این روش مخروط مورد نظر را از جهت قاعده کوچک روی صفحه صافی قرار داده و دو میله متساوی القطر از طرفین به آن مماس می کنیم و فاصله پشت تا پشت میله ها را توسط کولیس یا میکرومتر اندازه می گیریم سپس چند قطعه راپورتر در دو طرف مخروط به طور مساوی قرار داده و پشت تا پشت میله ها را در محل جدید نیز اندازه می گیریم
و زاویه مخروط را محاسبه می کنیم…
اندازه گیری و کنترل مخروط داخلی :
زاویه با استفاده از گلوله های استاندارد :
مخروط را از مقطع کوچکتر روی صفحه صافی گذاشته و سپس یک گلوله داخل آن قرار داده و ارتفاع آن را تا لبه مخروط با استفاده از عمق سنج اندازه می گیریم و سپس دو گلوله با قطرهای مختلف داخل آن قرار می دهیم که یکی از گلوله ها بالاتر از مخروط و دیگری پایین تر از مخروط قرار گیرد.
سپس با استفاده از عمق سنج و ارتفاع سنج اندازه می گیریم و بین مرکز دو گلوله مثلث قائم الزاویه ای را رسم می کنیم…
کنترل زاویه مخروط با استفاده از خط کش سینوسی:
در این روش خط کش سینوسی را روی صفحه صافی قرار داده و سپس مخروط را روی آن سوار می کنیم و زیر میله خط کش سینوسی به اندازه ای راپورتر می گذاریم تا یال مخروط به موازات افق قرار گیرد.
باید توجه داشت که افقی قرار گرفتن یال مخروط را با ساعت اندازه گیری کنترل می کنیم…


فشار سنج

فشار سنج

ترانسمیتر اختلاف فشار ، فشار سنج آنالوگ ، فشار سنج دیجیتال ، ترانسمیتر فشار ، مانومتر ، پرشر سوئیچ ، ترانسمیتر اختلاف فشار
فشار سنج چیست ؟
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق فروشنده کلیه تجهیزات اندازه گیری فشار و فلو در صنعت اندازه  گیری و ابزار دقیق ایران
فشار یکی از مهمترین پارامترهای استفاده شده در صنعت برای کنترل پروسه های مختلف میباشد و از تقسیم نیرو بر سطح به دست می ‎آید. این کمیت با توجه به این که در مواردی نظیر ارتفاع سنجی سطح مایعات و همچنین اندازه گیری سرعت سیالات و فلو نیز کاربرد دارد اهمیت ویژه داشته و تجهیزات و وسائل مختلفی جهت اندازه گیری آن در شرایط مختلف ابداع گردیده است .در زیر به پاره ای از متداول ترین این ابزار اشاره گردیده است
ترانسمیتر اختلاف فشار (dp transmitter )
فشار سنج آنالوگ  ( Pressure gage )
فشار سنج دیجیتال (Digital pressure meter or indicator )
ترانسمیتر فشار (Pressure transmitter )
مانومتر (Monometer )
پرشر سوئیچ (Pressure switch )
ترانسمیتر اختلاف فشار Diffrentional Pressure Transmitter
ترانسمیتر های اختلاف فشار یکی از کلیدی ترین تجهیزات ابزار دقیق محسوب میشوند . این تجهیزات در اندازه گیری پارامترهای دیگری نظیر ارتفاع مخازن و فلو نیز کاربرد فراوان دارد و با توجه به دقت و تکرار پذیری که در اندازه گیری فلو و سطح مایعات دارند در صنعت بسیار استفاده میگردند .امروزه با توجه به پیشرفت علم الکترونیک و استفاده از میکروپروسسور در این تجهیزات امکان کالیبره و مانیتور از راه دور آنها را نیز ممکن کرده است . در انتخاب این تجهیزات بایستی به موارد زیر توجه کرد .
دقت ترانسمیتر
رنج و گستره اندازه گیری فشار
فشار تحمل تجهیز
جنس کپسل که معمولا استیل میباشد
هوشمند یا اسمارت بودن تجهیز که معمولا پروتکل هارت است    امکان کالیبره کردن
فشار سنج یا پرش گیج آنالوگ
Analog Pressure Gauge
فشار سنج آنالوگ از قدیمی ترین ابزار دقیق رایج در صنایع جهت نشان دادن مقدار فشار میباشد که هنوز به لحاظ محبوبتی و قیمت مناسبی که دارد از پر مصرف ترین تجهیزات جهت نمایش فشار میباشد . این تجهیزات که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده میکند با تغییر حالتی که المنت اندازه گیر در اثر فشار پیدا میکند و انتقال این تغییر حالت به یک عقربه که بر حسب فشار بر روی یک صفحه کالیبره شده است به سادگی مقادیر فشار در در گستره ای وسیع حتی تا ۱۰۰۰ بار اندازه گیری میکنند .جهت به کار گیری این تجهیزات به موارد زیر بایستی توجه کرد .
رنج مورد نظر فشار سنج
قطر صفحه نمایش فشار سنج
 نوع و سایز ساکشن فشار سنج
دقت فشار سنج
جنس فشار سنج که معمولا استیل یا برنجی است
افقی یا عمودی بودن در نصب فشار سنج
فشار سنج دیجیتال
Digital Pressure Gauge
این فشار سنجها در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده که به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون میتواند مقادیر نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب به فشار نشان دهد . فشار سنجها دیجیتال امکانات بیشتری به اپراتور از لحاظ تغییر واحدهای ، یا ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم در حافظه داخلی و همچنین امکان کالیبره کردن آسان میدهند . از معایب آنها میتوان به این نکته اشاره کرد که برای اپراتور گیجهای آنالوگ ملموس تر بوده و برای مقایسه بصری بین مقادیر راحت تر است .
فشار سنجهای دیجیتال نسبتا شبیه به فشار سنجهای آنالوگ به نظر میرسد با این تفاوت که به شما امکان اندازه گیری فشار را با قابلیت و دقت بالاتر میدهند . اپراتور به راحتی با فشار باتن های روی دستگاه میتوانید رنجهای فشار را تغییر دهید یا دستگاه را کالیبره نماید . در مدلهای پیشرفته تر امکان ذخیره اطلاعات فشاری و همچنین قابلیت کالیبراسیون در نظر گرفته شده است . در مواردی که دقت بالا مورد نیاز باشد این فشار سنجهای جایگزین مناسبی برای گیج های فشار آنالوگ میباشند . در بعضی مدلهای این فشارسنجها علاوه بر نمایش مقدار فشار شما میتوانید به عنوان پرشر سوئیچ و یا حتی پرشر ترانسمیتر از دستگاه استفاده نمائید . در خرید این تجیهزات بایستی به نکات زیر توجه نمود.
رنج دستگاه
دقت دستگاه
نوع ساکشن
امکانات ثبت مقادیر
امکانات تبدیل واحدها
ترانسمیتر فشار
Pressure transmitter
ترانسمیتر فشار یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات و اداوات ابزار دقیق در کنترل و مانیتورینگ پروسه های مختلف صنعتی است . این تجهیز علاوه بر این که در کنترل فشار و نمایش مقادیر کاربرد دارد میتواند به عنوان ترانسمیتر مقدار سطح مایعات و همچنین در مدلهای دیفرنیسیالی که همان ترانسمیتر اختلاف فشار نام دارد در مانیتورینگ فلو و فلومتری به کار می آید .
این تجهیزات در مدلهای قلمی ارزان قیمت و همچنین نمونه های اسمارت با پروتکل هارت ارائه میگردند . در انتخاب این تجهیزات بایستی به موارد زیر توجه کرد :
مثبت یا منفی بودن فشار
دقت تجهیز
نسبی یا مطلق بودن فشار
رنج یا محدوده اندازه گیر
نوع خروجی مورد نیاز
نوع خورندگی ماده
کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ
Pressure controller or Pressure Switch
پرشر سوئچ یا کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار در محیطهای تحت فشار در صنعت کاربرد فراوان دارد . معمولا پرشر سوئیچها به صورت مکانیکی و نظیر فشار سنجها با مکانیزمهای بوردون یا دیافراگم و بلوز در نقطه ست پوینت یا تنظیم یه رله را فعال نموده و با فرمان کنتاکت خود در خروجی به عنوان یک کنترلر On و Off عمل میکند.
در نمونه های دیجیتال و الکترونیکی به جای بوردن یا دیافراگم از استرین گیج استفاده و در خروجی معمولا از ترانزیستور به صورت PNP و یا NPN استفاده میگردد . در نمونه های پیشرفته تر خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و نشاندهنده نیز دارند . در انتخاب یک پرشر سوئیچ بایستی موارد زیر را در نظر داشت
رنج کاری و نقطه تنظیم۲٫       حداکثر فشار قابل تحمل کنترلر فشار
قابلیت استفاده در محیط های انفجاری و IP پرشر سوئیچ
نحوه اتصال و کانکشن کنترلر فشار
دقت و تکرارپذیری کنترلر فشار


ترمومتر

ترمومتر

ترمومتر لیزری ، ترمومتر تماسی ، ترمومتر نفوذی ، ترمومتر گازی ، ترمومتر اینفرارد ، ترمومتر تستو ، ترمومتر دیجیتالی
دما چیست ؟
ترمومتر چیست ،
کاربرد ترمومتر در صنعت چیست ؟
ترمومتر ها چند دسته اند ؟
تجهیزات اندازه گیری ترمومتری مشهد دقیق
دما از پارامترهای بسیار مهم در پروسه های صنعتی است . در حقیقت کمتر پروسه کنترلی بدون کنترل دما میتوان در نظر گرفت . این پارامتر معمولا در ایران با مقیاس درجه سانتیگراد اندازه گیری میگردد . و با توجه به رنج دمائی و نوع کاربرد از روشهای گوناگونی برای اندازه گیری آن استفاده میگردد
این روشهای را میتوان به صورت تماسی و غیر تماسی دسته بندی کرد . روش تماسی در حقیقت از تماس یک سنسور که میتواند ترموکوپل یا ترمورزیستنس (PT100) باشد استفاده کرد . این روش اندازه گیری در مدلهای آنالوگ بیشتر به روش بیمتال یا Gas-filled که از یک حباب و لوله موئین درست شده است انجام میشود.
روش اندازه گیری غیر تماسی بیشتر بر اساس مقدار تابش فرسرخی که جسم هدف از خود به محیط ساطع میکند استفاده میشود این دماسنجها به پیرو متر یا ترمومتر تفنگی یا لیزی مشهور هستند . دلیل استفاده از واژه لیزری استفاده از باریکه نور لیزر برای مشخص شدن هدف میباشد .
در این دسته بندی از تجهیزات میتوان از انواع کنترلرهائی که برای دما طراحی شده اند به نام PID کنترلر مشهور هستند نیز نام برد .این روش کنترل دما نسبت به نمونه های ترموستاتهای قدیم بسیار پیشرفته تر میباشد .
در ادامه مطلب به پاره ای از متداول ترین این ابزار اشاره گردیده است .
ترمومتر دیجیتال پرتابل
ترمومتر گازی
کنترلر دما
لوازم جانبی
ترانسمیتر دما
ترمومتر غیر تماسی
کالیبراتور دما
ترموکوپل
ترمورزیستانس RTD
ترمومتر پرتابل دیجیتال
Portable Digital Thermometer
ترمومتر های پرتابل در نگاه اول شبیه به مولتی متر میباشند و با توجه به نوع سنسور ورودی قابلیت اتصال به انواع ترموکوپلها و RTD را دارا هستند . این نمونه ترمومتر های بر خلاف مدل نصبی یا میزی قابلیت حمل داشته و به شما این امکان را میدهد که در شرایط آزمایشگاهی یا مواردی که در سایت نیاز به اندازه گیری دما داشته باشید به سادگی با اتصال پراب دستگاه به سطح جسمی که دمای آن مورد نظر است را با دقت مناسب دما را اندازه گیری و در مدلهای پیشرفته امکان ثبت ماکزیمم و مینممم و مدلهائی که به صورت دیتا لاگر عرضه میشوند تعداد قابل توجهی از مقادیر اندازه گیری را میدهد . در ترمومتر های مطرح شده میتوان بسته به شرایط اندازه گیری از پراب مناسب استفاده نمود برای مثال در صورتی که از سطح متحرکی دماسنجی انجام میدهید بایستی از پراب غلطکی و در صورتی که از هوا یا سیال گازی دیگری اندازه گیری دما انجام میدهید از پراب مخصوص هوا استفاده کنید. البته انتخاب پراب بستگی به دقت مورد نظر شما ، همچنین زمان عکس العمل و محدوده دمائی نیز دارد . در انتخاب این ترمومترهای بایستی به موارد زیر توجه نمود .
دقت اندازه گیری
تعداد سنسورهای ورودی
نوع سنسور قابل اتصال
امکانات نرم افزاری ثبت اطلاعات
 قابلیت اتصال به کامپیوتر و ذخیره اطلاعات
رنج اندازه گیری
ترمومترهای گازی
Gas filled Thermometer
ترمومتر های گازی در حقیقت از همان قوانین ساده گازههای کامل استفاده کرده و با توجه به افزایش فشار در اثر افزایش دما در حجم ثابت با اندازه گیری این فشار و کالیبره آن بر حسب دما مقدار دما را اندازه گیری کرد . مزیت این ترمومتر نسبت به دماسنجهای بیمتال افزایش طول دنباله آن تا چند متر است . در حقیت دنباله این ترمومترهای از یک لوله موئین تشکلیل شده که معمولا به کمک شیلد از محیط اطراف عایق میشوند و تنها قست حباب شکل انتهای آن حساس به دما بوده و به عنوان سنسور تجهیز در نظر گرفته میشود . در انتخاب این تجیهز به موارد زیر بایستی توجه داشت :
رنج دمائی
قطر صفحه نمایش
نوع کانکشن
طول غلاف
جنس مواد که معمولا استیل یا برنجی است
کنترلر دما
Temprature Controller
کنترلرهای دما همانگونه که از نام آنها مشخص است وظیفه کنترلر دما در پروسه در دمای مشخصی که به ست پوینت تعبیر میشود را دارد . در نمونه های ساده شما یک کنترل ساده با خروجی On و Off خواهید داشت که به ترموستات شهرت دارند در نمونه های پیشرفته تر که به PID کنترلر معروف هستند امکان کنترلر دقیق تر دما را خواهید داشت . در کنترلر های PID با مشخص کردن زمان رسیدن به دمای تعیین شده ، امکان گذاشتن شرایط برای کنترلر دما در مواقع باز شدن درب کوره و …
ر زیر به پاره از موارد که در انتخاب کنترلر دما بایستی رعایت نمود اشاره گریده اس :
نحوه نصب
نوع ورودی از نظر سنسور مانند PT100 و ترموکوپل
نوع وتعداد خروجی
داشتن خروجی کامپیوتری
لوازم جانبی
Accessory
در استفاده از تجهیزات اندازه گیری و کنترل دما ، شما خواه ناخواه نیاز به تجهیزاتی جانبی نظیر سوکت ، کابل جبران و سرامیک و … بسیاری اقلام دیگر خواهید داشت . این تجهیزات را در این دسته بندی بررسی خواهیم کرد .
ترانسمیتر دما
Temprature transmitter
ترانسمیترهای دما میتوانند در چندین مدل ساده و قابل کالیبره ارائه شوند. این ترانسمیترهای قابلیت تشخیص انواع سنسور دما نظیر انواع ترموکوپل و RTD ( ترمورزیستنس یا PT100 ) را دارند.
ترانسمترهای مطرح شده در مدلهای ریلی و مدلهای مخصوص هد (head) ترموکوپل و PT100 میباشند .
ترمومتر اینفرارد یا غیر تماسی
Infrared thermometer
برای اندازه گیری دما از شیوه های گوناگونی استفاده میشود در روشهای معمول شما نیاز به تماس مستقیم سنسور دمائی با سطح یا مورد نظر داشته اید ولی در روش اندازه گیری دما به صورت غیر تماسی در حقیقت از تشعشعاتی که از یک جسم داغ پراکنده میشود که معمولا در ناحیه مادن قرمز میباشد استفاده کرده و با مکانیزمهای مختلف این تشعشعات را اندازه گیری کرده و بر حسب دما کالیبره میکنند .
ترمومتر های غیر تماسی مادون قرمز از وسائل اندازه گیری پارامتر مهم دما در صنعت بسیار پر کاربرد میباشد .در بیشتر مدلها از اشعه لیزر جهت مشخص کردن هدف و محدوده ای که دما اندازه گیر میشود استفاده میکنند و از این رو به ترمومتر لیزری نیز مشهور هستند . در انتخاب این ترمومتر های چندین فاکتور از جمله رنج اندازه گیری و نسبت بین فاصله از هدف به محدوده ای که ترمومتر سنس میکند مهم میباشد . از نکات دیگری در انتخاب این تجهیزات دقت در دماسنجی  و همچنین انتخاب بین مدلهای دستی یا Handheld و پرتابل و مدل ثابت یا و نصبی است .رنج دمائی برخی مدلهای این نمونه دماسنجها تا بیش از ۲۰۰۰ درجه را میتواند اندازه گیری کند .
کالیبراتور دما
Temprature Calibrator
کالیبراتور های دما برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از تجهیزات اندازه گیری دما نیازی الزامی در صنعت خواهد بود . این تجهیزات با دقت بالا دما را اندازه گیری میکند و امکان مقایسه دما واقعی را با مقدار اندازه گیری شده به کمک سنسورهای دمای ترموکوپل یا RTD برا به ما خواهد داد. دقت در کالیبراتور مهمترین خصیصه میباشد و فاکتور اصلی تعیین کننده قیمت است در زیر به برخی از پارامترهای مهم در انتخاب کالیبراتور اشاره گردیده است که
نوع سنسور ورودی
تعداد ورودی ها
دقت اندازه گیری
۴رزولوشن دستگاه
پرتابل بودن دستگاه
امکان گزارش گیری و تهیه اسناد کالیبراسیون
ترموکوپل
Thermocouple
ترموکوپل های از پر مصرف ترین سنسورهای اندازه گیری دما محسوب میگردند . این سنسورهای ساده با استفاده از اتصال یک فلز و آلیاژ آن تولید میشوند و با همین مکانیزم ساده قادر به اندازه گیری دما در رنج وسیعی از زیر صفر تا حدود ۱۷۰۰ درجه به راحتی میباشند . ترموکوپلها در تیپ های مختلف و با اشکال گوناگون تولید گردیده اند و بسته به کاربرد ، محیط اندازه گیری دما ، به انواع گوناگونی تقسیم میشوند .در انتخاب این تجهیز به موارد زیر بایستی توجه نمود:
تیپ ترموکوپل
طول ترموکوپل
جنس غلاف ترومکوپل
امکان داشتن خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ترانسمیتر
ترمورزیستانس
RTD
ترمورزیستنس ها که در صنعت بیشتر به PT100 مشهورند به دسته از سنسورهای اندازه گیری دما گفته میشود که از مکانیزم افزایش یا کاهش مقاومت رسانا در اثر بالا رفتن دما کمک میگیرند و با دقت بالا دما را مشخص میکنند . در PT100 ها این مقاومت با افزایش دما افزایش پیدا میکند و ۱۰۰ نشاندهنده ۱۰۰ اهم بودن دما در صفر درجه سانتیگراد است . به همین صورت PT1000 سنسوری است که در صفر درجه مقاومت ۱۰۰۰ اهمی از خود نشان میدهد . در انتخاب این تجهیز نوع به موارد زیر توجه فرمائید :
رنج دمائی
چند سیمه بودن سنسور
نحوه نصب
جنس و طول غلاف در موارد غلاف دار
دقت سنسور


گوس متر

گوس متر

گوسمتر ، تسلامتر ، تستر میدان مغناطیسی
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق
EMF/ELFمتر میزان شدت ) و نه جهت ) میدان تشعشع الکترو مغناطیسی را در رنج 1/ 0 الی 199 میلی گوس اندازه گیری میکند .
میزان و درجه تشعشهات که در ویدئو ترمینالها ، فن ها , سیستم کنترل سیم کشی , خطوط برقی و غیره به کار رفته است را بسیار دقیق اندازه گیری کند .
  EMFمخفف ” ELECTRO MAGNETIG FIELD ” میدان الکترو مغناطیسی می باشد و ELF مخفف EXTREMELY LOW FREQUNCY””  فرکانس بسیار پایین میباشد .
EMF چگونه کار میکنند ؟
سنسور تشعشع الکترو مغناطیسی دقیقا جلو پنل در زیر LCD قرار میگیرد و در همانجا میتوان واحد گوس یا تسلا را انتخاب نمود  .
به خاطر اینکه این دستگاه تک محوره میباشد ممکن است برای اندازه گیری کامل ،در 3 جهت محور اندازه گیری نیازباشد . شاخص بالاتر از رنج به شما اجازه میدهد که اگر میزان اندازه گیری شده بیشتر از 200 MG  شد مطلع شوید .
آداپتور مولتی متر EMF/ELF :
مولتی متر آداپتور ها بر  EMF/ELFنظارت میکنند و می تواند به هر مولتی متری 200 MVیا  2 VDCبرای نمایش اهداف متصل شود    سنسور MVدر سیگنال به مولتی متر یا ثبت کننده جداول خارج میکند
کاربرد :
شرکتهای تولید برق
کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن ها , ژنراتورها و ویدئو مانیتورها
ایستگاه های کامپیوتری
عیب یابی و تصدیق سیم کشی
تطبیق FCC
تعمیر ونگهداری نوار مغناطیسی
آزمایشگاههای کالیبراسیون
پایش و عیب یابی پسماند میدانهای مغناطیسی باقی مانده از استفاده تجهیزاتی که این میدان را تولید میکنند ، نظیر جرثقیل های آهنربائی


عرضه کننده انواع ترمومتر

عرضه کننده انواع ترمومتر

فروش ترمومتر لیزری 
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق، فروشنده ی انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی اهم متر ، انواع تستر کابل و شبکه ، ماهواره یاب ، وات متر ، جعبه خازن رومیزی ، جعبه سلف رو میزی ، جعبه مقاومت رو میزی ، پاور آنالایزر ، اسیلوسکوپ ، پارتیکل کانتر ، دورسنج ،تاکومتر ، نیرو سنج ، ترازو الکترونیکی ، سختی سنج ، ضخامت سنج ، فلومتر ، آنومتر ، مانومتر ،صوت سنج ، نویز دوزیمتر ، گشتاور سنج ، خلا سنج ، لوکس متر ، یو وی لایت متر ، لرزش سنج ، آنالایزر رنگ ، متر لیزری گوس متر ، کیفیت سنج بتن ، تراکم سنج آسفالت ، ترموویژن یا دوربین های تصویر بردار حرارتی ، حرارت سنج ، کالیبراتور دما و ترموکوپل ، ترمومتر تماسی ، ترمومتر میله ای ، ترمومتر لیزری ، دما سنج و رطوبت سنج محیطی / جامدات / غلات ، مولتی فانکشن های محیطی ، WBGT متر ، دیتالاگردما/رطوبت/فشار ، ترموگراف دما ورطوبت ،دما سنج های چند کاناله حافظه دار تماسی ، هیدروترمومتر ، ترانسمیتر مقادیر دما و رطوبت ، اسید سنج قلمی / پرتابل / رومیزی ، کنداکتیویتی متر ، شوری سنج ، سختی سنج مایعات ، کلر سنج ، کدورت سنج ، PHمتر گوشت و مواد غذائی ، اکسیژن متر ، اسید سنج خاک ، پارتیکل کانتر ، غبار سنج ، ORP متر ، TDS متر ، EC متر ، آنالایزر گاز های حاصل از احتراق ، نشت یاب گاز ، نشت یاب مبرد ، CO  متر ، CO2 متر ، دستگاه اندازه گیری عدد دوده ، ترانسمیتر های مقادیر شیمیائی نظیر کنداکتیوی / PH / اکسیژن متر ، کوانتومتر ، در ایران ، می باشد .
نخستین وسیله واقعی علمی را برای اندازه‌گیری درجه حرارت در سال ۱۵۹۲ گالیله اختراع کرد وی برای این منظور یک بطری شیشه‌ای گردن باریک انتخاب کرده بود. بطری با آب رنگین تا نیمه پر شده و وارونه در یک ظرف محتوی آب رنگینی قرار گرفته بود. با تغییر دما هوای محتوی بطری منبسط یا منقبض می‌شد و ستون آب در گردن بطری بالا یا پایین می‌رفت. وسیله گالیله مقیاسی واقعی برای سنجش دما نبود به طوری که وسیله وی بیشتر جنبه دما نما داشت. تا جنبه دماسنج در سال ۱۶۳۱ری تغییراتی را در دمانگار گالیله پیشنهاد کرد. پیشنهاد وی همان بطری وارونه گالیله بود که در آن فقط سرد و گرم شدن از روی انقباض و انبساط آب ثبت می‌شد
در سال ۱۶۳۵ دوک فردینالند توسکانی، که به علوم علاقه‌مند بود دماسنجی ساخت که در آن از الکل (که در دمایی خیلی پایین‌تر از دمای آب یخ می‌بندد.) استفاده کرد. و سر لوله را چنان محکم بست که الکل نتواند تبخیر شود.سرانجام در سال ۱۶۴۰ دانشمندان آکادمی لینچی در ایتالیا نمونه‌ای از دماسنج‌های جدیدی را ساختند که در آن جیوه به کار برده و هوا را دست کم تا حدودی از قسمت بالای لوله بسته خارج کرده بودند. توجه به این نکته جالب است که در حدود نیم قرن طول کشید تا دماسنج کاملاً تکامل یافت.
به دنبال کشف دماسنج گابریل دانیل فارنهایت دانشمند هلندی در قرن هفدهم نوعی دماسنج گازی و الکلی ساخت که با دقت اندازه‌گیری بیشتری می‌تواند دمای هوا را اندازه‌گیری کند. او به سال ۱۷۱۴ میلادی دماسنج جیوه‌ای را طراحی و با ضریب دقت بالایی با شیوه‌ای خاص درجه‌بندی نمود. فارنهایت نتایج تحقیقات خود را در سال ۱۷۲۴ میلادی منتشر ساخت.
آندرس سیلیسیوس دانشمند سوئدی به سال ۱۷۲۳ دماسنج جیوه‌ای را به صد قسمت مساوی تقسیم‌بندی نمود. اندازه‌گیری دمای هوا به روش سانتیگراد، (سیلیسیوس) به نام پرافتخار ایشان ثبت شده است.
ژول دانشمند انگلیسی با اعتقاد به این که گرما نوعی انرژی است آزمایش‌های فراوانی در این راستا به انجام رسانید. او با اندازه‌گیری اختلاف دمای آب در بالا و پایین یک آبشار صد و ده متری روی تبدیل انرژی پتانسیل آب به گرما بررسی‌های فراوانی به انجام رسانید. پس از انجام این بررسی‌ها او به این نتیجه رسید که مقدار انرژی در جهان ثابت است فقط می‌تواند از صورتی به صورت دیگر تبدیل شود. پس اجسام می‌توانند در حالت تعادل گرمایی وجود داشته باشند. ژول در سال ۱۸۴۳ اظهار داشت که هرگاه مقدار معینی از انرژی مکانیکی به نظر ناپدید آید، همراه آن مقدار معینی گرما ظاهر شده است و این دلالت بر پایستگی چیزی دارد که امروزه آن را انرژی می‌نامیم. ژول می‌گوید که او خشنود است از اینکه عوامل بزرگ طبیعت به فرمان خالق فناناپذیر هستند و اینکه هرگاه (انرژی) مکانیکی صرف شود هم ارز گرمایی دقیقی از آن به دست می‌آید.
این گفته را ژول با کار خود در آزمایشگاه به دست آورده بود او اساساً مرد عمل بود و وقتی اندک برای تفکرات فلسفی درباره‌ یافته‌های خود داشت. در حالی که دیگران بر مبنای استدلال های ذهنی به همان نتیجه رسیده بودند که مقدار کل انرژی در جهان ثابت است.
اینک پس از سالها گذر از نظریات ارزشمند دانشمندان انسان توانسته است با بکارگیری روابط و قوانین انرژی گرمایی را بیشتر شناخته و در نیروگاههای تولید برق، کارخانه‌های فولاد سازی، نیروگاههای هسته‌ای، موتور هواپیمای غول پیکر و هزاران هزاران پدیده او را مهار ساخته و بکار گیرد.
تعریف دما سنج
میزان الحراره که سرما و گرما را نشان میدهد، این لفظ فرانسوی است و در فارسی مستعمل است لیکن هنوز جزء زبان نشده است(فرهنگ نظام). ماخوذ از ترموس بمعنی گرما و مترون بمعنی اندازه یونانی و آلتی است که از روی آن میزان گرما اندازه گیری میشود و معمولا از یک لوله شیشه ای که دو طرف آن بسته و در قسمت پایین آن مخزنی پر از جیوه یا الکل تعبیه شده است تشکیل می گردد برای مدرج ساختن آن ، ترمومترهای جیوه ای را در ظرف بخار آبی که در حال جوش است (کنار دریا) قرار میدهند، جیوه بر اساس خاصیت انبساط اجسام در مقابل حرارت در لوله بالا میرود ودر نقطه ای که توقف می کند آن نقطه را با عدد ۱۰۰ علامت می گذارند. سپس مخزن جیوه را در خرده یخ در حال گداز می گذارند. جیوه از لوله پائین می آید و در نقطه ای متوقف می شود که آن را، نقطه صفر میزان الحراره فرض می کنند و در حقیقت نقطه انجماد آب یا نقطه ذوب یخ است . آنگاه میان این دو رقم را با اعداد علامت گذاری نموده که هر قسمت را یک درجه نامند. و اینگونه ترمومترها که بصد درجه تقسیم شده اند ترمومتر سانتی گراد می نامند. چه غیر از این درجه بندی انواع دیگری نیز وجود داردکه از آنجمله است ترمومتر رئومور و ترمومتر فارنهایت . ترمومتر رئومور – در این گرماسنج نقطه یخ یا صفر درجه سانتی گراد برابر است ولی نقطه غلیان آب در این گرماسنج ۸۰ درجه است چه دانشمند فرانسوی در گرماسنج خود بین نقطه انجماد آب یا ذوب یخ و نقطه غلیان آب را ۸۰ درجه تقسیم کرده و بالنتیجه ۸۰ درجه ترمومتر رئومور برابر با صد درجه ترمتر سانتیگرادمی باشد.
محدوده کاری دما سنج
باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتراز ۳۵ درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در ۳۹ – درجه سانتی گراد منجمد میشود. از این روی برای اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکلی استفاده می کنند زیرا الکل در ۱۲۰ درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در ۷۸ درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که بشکل «ایو»ی فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دوسوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد.
طرز عمل
طرز عمل – وقتی هوا گرم میشود الکل مخزن وسطی منبسط می گردد و جیوه را در شاخه چپ بطرف پائین میراند و در نتیجه جیوه در شاخه دومی بالا می رود و نشانه راهمراه می برد. وقتی هوا سرد میشود الکل منقبض می شود و بجای خود برمی گردد. ولی نشانه طرف راست بکنار لوله می چسبد و پائین نمی آید. در صورتی که جیوه در طرف چپ ، نشانه را بالا می برد و اگر دو مرتبه هوا گرم شود این نشانه به کنار لوله می چسبد و این عمل در مدت معینی چندین بار ممکن است تکرار شود. هنگام بازدید ترمومتر نشانه طرف راست حداکثر درجه حرارت و نشانه طرف چپ حداقل آن را نشان میدهد در صورتی که سطح جیوه در این موقع در هر شاخه را که بگیریم درجه حرارت همان زمان را تعیین میکند. مثلا در حداعلای درجه حرارت ۵/۲۱ + و حداقل آن ۵/۱۰ – و درجه حرارت موقع بازدید ۱۲ درجه است و برای باز گرداندن نشانه های آهنی تا سطح جیوه از یک آهن ربای نعلی شکل استفاده میشود.
انواع دما سنج
ترمومتر پزشکی
ترمومتر پزشکی ، این گرماسنج جهت اندازه گرفتن حرارت بدن بکار می رود و چون حد متوسط حرارت بدن انسان ۳۷ درجه سانتی گراد (۵/۹۸ درجه فارنهایت ) است در ترمومترهای پزشکی بر اساس سانتیگراد بین ۳۳ تا ۴۲ در میشود .و برای اینکه بمجرد جدا شدن ترمومتر از بدن انسان (زیر زبان – زیر بغل داخل مقعد…) و برخورد با حرارت یا برودت محیط، جیوه داخل ترمومتر تغییر مکان پیدا نکند، خمیدگی مخصوصی در انتهای لوله ترمومتر نزدیک مخزن جیوه قرار میدهند و هر بار که بخواهند آنرا بکار برند چندین بار ترمومتر را بطرف مخزن تکان شدید میدهند تا جیوه داخل لوله از خمیدگی بگذرد و کاملا وارد مخزن گردد.
پیرومتر یا ترموالکتریک
ترمومتر دیگری در صنایع بکار می رود بنام : پیرومتر یا ترموالکتریک – اساس این ترمومتر بر این خاصیت است که اگر فصل مشترک دو سیم فلزی مختلف را حرارت دهیم جریان برق در آنها برقرار میشود و بوسیله یک «میلی آمپرمتر» دقیق می توان ثابت کرد که هرچه درجه حرارت زیادتر شود شدت جریان حاصل نیز بیشتر خواهد شد و با اندازه گرفتن شدت جریان درجه حرارت را معلوم می سازند. باید دانست که اختراع ترمومتر را به بسیاری از دانشمندان نسبت می دهند ولی حقیقت آن است که گالیله دانشمند ایتالیایی پیش از سال ۱۵۹۷ م . این ابزار را اختراع کرده و سپس تکامل یافته است . (از لاروس قرن بیستم و کتاب فیزیک تالیف رهنما). و رجوع به گرماسنج و میزان الحراره شود.
دما سنج گازی
جنس ، ساختمان ، و ابعاد دماسنج در ادارات و موسسات مختلف سراسر دنیا که این دستگاه را به کار می‌برند. تفاوت دارد و به طبیعت گاز و گستره دمایی که دماسنج برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. این دماسنج شامل حبابی از جنس شیشه ، چینی ، کوارتز ، پلاتین یا پلاتین ـ ایریدیم ( بسته به گستره دمایی که دماسنج در آن به کار می‌رود ) ، که به وسیله یک لوله موئین به فشارسنج جیوه‌ای متصل است، می باشد. این دماسنج براساس دو قانون ذکر شده در مورد گاز کامل کار می‌کند.
قوانین گازها
همان وقت که اسحاق نیوتن در کمبریج درباره نور و جاذبه می‌اندیشید، یک نفر انگلیسی دیگر به نام رابرت بویل ، در آکسفورد سرگرم مطالعه در باب خواص مکانیکی و تراکم پذیری هوا و سایر گازها بود. بویل که خبر اختراع گلوله سربی اوتوفون گریکه را شنیده بود، طرح خویش را تکمیل کرد، و دست به کار آزمایشهایی برای اندازه ‌گیری حجم هوا در فشار کم و زیاد شد.
نتیجه کارهای وی چیزی است که اکنون به قانون بویل ماریوت معروف است، و بیان می‌کند که حجم مقدار معینی از هر گاز در دمای معین با فشاری که بر آن گاز وارد می‌شود، بطور معکوس ، متناسب است با فشاری که بر آن گاز وارد می‌شود.
حدود یک قرن بعد ، ژوزف گیلوساک فرانسوی ، در ضمن مطالعه انبساط گازها ، قانون مهم دیگری پیدا کرد که بیان آن این است: فشار هر گاز محتوی در حجم معین به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دما ، به اندازه ۲۷۳/۱ حجم اولیه‌اش افزایش می‌یابد. همین قانون را یک فرانسوی دیگر به نام ژاک شارل ، دو سال پیش از آن کشف کرده بود. و از این رو اغلب آن را قانون شارل گیلوساک می‌نامند. این دو قانون مبنای ساخت دماسنجهای گازی قرار گرفت.
دماسنج مایعی
این نوع دماسنج یکی از رایج ترین انواع دماسنجهای مورد استفاد درصنعت و غیره می باشد. عمدتا این نوع دماسنج را بعنوان دماسنجهای جیوه ای یا الکلی می شناسیم. ساختمان این نوع دماسنجها از یک مخزن مایع و یک لوله مویین تشکیل شده که مایع درون مخزن در اثر انبساط از لوله مویین بالا رفته و دمای متناسب را نشان میدهد.
دماسنج جیوه ای را می توان برای اندازگیری دما از ۳۷/۸- تا۳۱۵ سانتی گراد استفاده نمود. اما اگرفضای بالای سطح جیوه را از گاز ازت پر نمایند ، می توان تا دمای ۵۳۸ درجه از آن استفاده نمود.
دماسنج انبساط سیال
این نوع دماسنج یکی از باصرفه ترین ، رایج ترین و تطبیق پذیر ترین وسایل اندازگیری دما در صنعت می باشد.اساس کار این دماسنج در شکل مقابل نشان داده شده است.همانگونه که ملاحظه می شود با افزایش دما فشار درون حباب که می تواند محتوی مایع ، گاز یا بخار باشد ، بالا رفته و توسط فشار سنج اندازه گیری می شود. طول لوله مویین می تواند تا ۶۰ متر باشد ؛ اما این مقدار بر دقت اندازه گیری دما تاثیر گذار خواهد بود.بهترین حالت زمانی است که از لوله مویین کوتاه که به یک ترانس دیوسر فشار الکتریکی متصل شده استفاده گردد.
دماسنج الکتریکی
این نوع دماسنجها اصولا کاربردهای فراوانی در صنعت داشته و قادرند از دماهای پایین تا دماهای بسیار بالا را اندازه گیری نمایند.که عمدتا بصورت مقاومتی و ترموکوپل هستند.
دماسنج با مقاومت الکتریکی:
دماسنج مقاومتی به صورت یک سیم بلند و ظریف است، معمولا آن را به دور یک قاب نازک می‌پیچند
ترمو متر لیزری چیست ؟
ترمومتر لیزری یاIR  ترمومتر ها به تجهیزاتی گفته میشود که می توانند از فاصله مشخص دمای دمای سطح را اندازه گیر ی کرده و به صورت دیجیتالی نمایش دهند
IR ترمومتر ها چگونه کار میکنند ؟
IR ترمومتر می تواند تشعشعات لیزری ساطع شده به وسیله سطح جسم در حال آزمایش را احساس کند .
تمام اجسام اشعه مادون قرمز منتشر می کنند که میزان و شدت آن با دمای آن جسم متناسب است .
این دستگاه به سادگی تمامی اشعه های مادون قرمز را که جمع آوری نموده و بصورت تبدیلی از دما نمایش میدهد .
مزایای IR ترمومتر چیست ؟
اندازه گیری غیر تماسی دما , مناسب و ایمن هستند .
IR ترمومتر میتواند دمای اجسام در حال حرکت را نیز اندازه گیری کند .
IR ترمومتر میتواند دما راتا فاصله ی 50 متری اندازه گیری کند .
d/S  و یا نسبت فاصله به نقطه چیست ؟
می توان پرتوی سنسور را همانند پرتوی یک چراغ قوه در نظر گرفت ، هرچه یک چراخ قوه به دیوار نزدیک تر باشد نور کوچکتر و هرچه از دیوار دور تر باشد نور بزرگتر است ، به عنوان مثال : اگر نسبت (d/s) فاصله به نقطه نور IR ترمومتر 1به 10 باشد قطر دایره در فاصله 10 متری دایره ای باقطر یک متر خواهد بود .
برای به دست آوردن اندازه گیری دقیق  می بایست همیشه سطح مورد اندازه گیری از سایز نقطه بزرگتر باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات این شرکت به سایت ایران بی تی ام مراجعه فرمایید.
کلمات کلیدی:
ترمومتر تماسی ، کالیبراتور ترمومتر ، دماسنج جیوهای ، دماسنج طبی، دماسنج لیزری  ، ترمومتر طبی ، ترمومتر گلخانه ای ،ترمومتر لیزری


گشتاور سنج

گشتاور سنج

ترکومتر ، گشتاورسنج
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق ارئه دهنده محصولات اندازه گیری و تست محیط در ایران
اندازه گیری گشتاور
گشتاور با حس کردن انحراف حقیقی محور ایجاد شده توسط یک نیروی پیچشی یا با آشکار کردن آثار این انحراف اندازه گیری می‌شود. سطح یک محور تحت گشتاور دچار تراکم و کشش می‌شود. برای اندازه گیری گشتاور، معمولا عنا صر استرین گیج به صورت جفت روی محور نصب شده‌اند. یک گیج افزایش در طول را اندازه می‌گیرد (در جهتی که سطح تحت کشش است) و گیج د یگر کاهش طول را در جهت دیگر اندازه می‌گیرد. حسگرهای گشتاور اولیه، از ساختارهای مکانیکی مناسب با استرین گیج‌ها تشکیل شدند. هزینهٔ بالا وقابلیت اطمینان کم آنها باعث شده که مورد پذیرش صنعتی قرار نگیرند. اگر چه تکنولوژی مدرن هزینهٔ ساخت حسگرهای گشتاور را کم کرده‌است، با این وجود کنترل کیفیت روی محصول، نیاز به اندازه گیری دقیق گشتاور را افزایش داده‌است.
کاربردهای گشتاور
کاربردهای موجود برای حسگر گشتاور شامل تعیین ا ندازهٔ توان یک موتور غیر الکتریکی یا الکتریکی، توربین یا دستگاه‌های چرخندهٔ دیگراست. در حال حاضر در دنیای صنعتی، مشخصه‌های کنترل کیفیت به شرکت‌هایی برای اندازه گیری گشتاور در زمان تولید، به خصوص زمانیکه اتصالات به کار رفته شده، نیازمند هستند. اندازه گیری گشتاور مورد نیاز به صورت اتوماتیک روی ماشین‌های پیچ ومونتاژ قرار داده شده ونیز می‌توانند به ابزارهای دستی اضافه شوند. در هر دو مورد، اطلاعات جمع آوری شده می‌تواند روی databloggerها برای کنترل کیفیت انباشته شده و نتایج گزارش داده می‌شود. کاربردها ی صنعتی دیگرحسگرهای گشتاور شامل اندازه گیری نرخ برداشت براده، کالیبره کردن ابزارهای گشتاور، اندازه گیری نیروهای سایش، آزمایش کردن فنرها و اندازه گیری‌های بیودینامیک می‌شود.
پیکر بندی‌های حسگر
گشتاور می‌تواند با چرخش استرین گیج‌ها، به علاوه با یک تخمین ثابت، حسگرهای magnetoelastic و magnetostrictive اندازه گیری شود که همه حساس به دما هستند. حسگرهای چرخشی باید روی محور قرار داده شوند که به دلیل محدودیت‌های فضا همیشه امکان پذیر نیست.
یک Strain gauge می‌تواند مستقیما روی یک میله نصب شود. به دلیل چرخش میله، اتصال حسگر گشتاور به منبع تغذیه و همچنین انتقال سیگنال اطلاعاتش توسط یک رینگ لغزان که روی میله نصب شده‌است، انجام می‌شود. همچنین Strain gauge می‌تواند از طریق یک مبدل هم به منبع وصل شود که در این صورت نیاز به نگهداری و مراقبت از رینگ لغزان از بین می‌رود. ولتاژ تحریک برای یک Strain gauge به صورت القایی کوپل می‌شود و خروجی Strain gauge به یک پالس تبدیل می‌شود. بیشینه سرعت برای چنین ترکیبی 1500rpm می‌باشد. Strain gaugeها را می‌توان روی بخش‌های ثابت نیز نصب کرد. این حسگرهای عکس العمل، گشتاوری را که از میله به قطعات منتقل شده‌است را اندازه می‌گیرند. اما این اندازه گیری دقیق نیست زیرا اینرسی موتور را نادیده می‌گیرد. Strain gaugeهایی که برای اندازه گیری گشتاور استفاده می‌شوند شامل فویل، نیمه هادی منتشر شده و انواع لایه نازک می‌باشد. این‌ها می‌توانند به صورت مستقیم با لحیم کاری یا چسب به میله وصل شوند. اگر نیروهای وارده بزرگ نباشند و یک بار نا متعادل را بتواند متحمل شود، در این صورت لوازم جانبی الکترونیکی شامل باتری، تقویت کننده و فرستنده رادیویی را می‌توان روی میله نصب کرد. حسگرهای proximity و جابجایی می‌توانند گشتاور را با اندازه گرفتن جابجایی زاویه‌ای بین دو انتهای یک میله به دست آورند. با وصل کردن دو چرخ دندانه دار یکسان به دو انتهای میله با یک فاصله خاص، جابجایی زاویه‌ای ایجاد شده توسط گشتاور را می‌توان اندازه گرفت. حسگرهای proximity یا فوتوسل که روی هر چرخ دندانه دار قرار گرفته‌اند، دو ولتاژ تولید می‌کنند که اختلاف فازشان باافزایش گشتاور وارد بر میله زیاد می‌شود. روش دیگری برای اندازه گیری گشتاور استفاده از یک فوتوسل می‌باشد که در یک سمت طوری قرار داده شده‌است که هرچه گشتاور افزایش می‌یابد باعث می‌شود چرخ‌های دندانه دار بیشتر روی هم بیفتند و در نتیجه نور کمتری به سمت دیگر می‌رسد. جابجایی‌های ناشی از گشتاور را می‌توان با حسگرهای دیگری از جمله حسگرهای نوری، القایی، خازنی و پتانسیومتری اندازه گرفت. برای مثال یک گشتاور سنج از نوع خازنی به این صورت کار می‌کند که با تغییر گشتاور فاصله بین دو صفحه تغییر می‌کند و ظرفیت خازنی آن‌ها عوض می‌شود. حسگر با اندازه گرفتن این تغییر خازنی مقدار گشتاور را اندازه می‌گیرد. با تغییرات گشتاور، ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی برای میله عوض می‌شود که می‌توان آن را به وسیله یک magnetostrictive sensor اندازه گرفت. وقتی میله بدون بار است، ضریب نفوذپذیری آن در همه جا یکنواخت است. اما تحت گشتاور تعداد خطوط میدان مغناطیسی و ضریب نفوذپذیری به تناسب گشتاور تغییر می‌کند. این نوع حسگر از دو سیم پیچ اولیه و دو سیم پیچ ثانویه که در یک سمت میله نصب می‌شوند، تشکیل شده‌است. حسگر گشتاور magnetoelastic، با اندازه گیری تغییرات در میدان مغناطیسی خود، تغییرات نفوذپذیری خود را اندازه گیری می‌کند. این نوع حسگر از یک میله باریک فولادی که محکم به میله چرخان کوپل شده‌است، ساخته می‌شود. این ترکیب به عنوان یک آهنربای ثابت که شدت میدان مغناطیسی اش متناسب با گشتاور اعمال شده به میله‌است، عمل می‌کند. این میله باریک میان موتور و بار نصب می‌شود. یک حسگر مغناطیسی میدان تولید شده را به یک سیگنال الکتریکی خروجی تبدیل می‌کند که متناوب با گشتاور اعمال شده می‌باشد.
ترانسدیوسر گشتاور
حسگر یا ترانسدیوسر گشتاور (به انگلیسی: Torque sensor)، وسیله ایست برای تبدیل، اندازه گیری و ثبت گشتاور سیستم‌های گردنده، مثل میل لنگ موتور یا شفت ژنراتور و… دو مدل گشتاور به نام گشتاور استاتیکی و گشتاور دینامیکی وجود دارد. اندازه گیری گشتاور استاتیکی به طور نسبی ساده‌است اما اندازه گیری گشتاور دینامیکی به دلیل اینکه نیاز به انتقال اثراتی مثل الکتریسیته و مغناطیس از شفت تحت اندازه گیری، به یک سیستم استاتیک دارد بمراتب مشکل تر است. معمولا حسگرهایی که به عنوان حسگرگشتاور به کار می‌روند از نوع کرنش‌سنج هستند که روی شفت در حال چرخش سوار می‌شوند. به دلیل اینکه حسگر نیاز به تغذیه دارد و در ضمن سیگنال خروجی هم باید قرائت شود، اندازه گیری گشتاور دینامیکی کمی مشکلتر می‌شود. برای این کار معمولاً در سیستم‌های قدیمی تر از رینگ‌های لغزنندهٔ حلقوی استفاده می‌شد که در سیستم‌های نو از حسگرهای وایرلس استفاده می‌شود. بعلاوه با کمک روش‌های ارسال وایرلس اکنون حتی A/D converterو رکوردرهاراهم می‌توان روی شفت قرار داد و دقت اندازه گیری را به میزان زیادی افزایش داد. سنجش گشتاور با تکنیک [پیزوالکتریک http://en.wikipedia.org/wiki/Pizoelectric] بر اساس SAW وBAW قرار دارد. یکی از کاربردهای حسگر گشتاور در موتور اتومبیل منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود. که می‌توانید آن را در این مقاله [۱] مشاهده کنید. برای اینکه در مورد حسگرهای بر اساس اثر SAW بیشتر بدانید، نخست باید کمی در مورد تئوری امواج Rayleigh یا تئوری Acoustic Wave Surface مطالعه کنید. فرض کنید دو عدد شانه سر را طوری در هم فرو کنید که دندانه‌های آن‌ها هیچ تماسی با هم نداشته باشند. در این حالت شما ساختاری را درست کرده‌اید که به آن اصطلاحا مبدل اینتردیجیتال یا IDT می‌گویند. اکنون اگر این ساختار را با ماده‌ای مناسب روی یک زیر لایه از جنس پیزوالکتریک (مثلا کوارتز) پیاده کنید و به دو سر آن یک ولتاژ AC با فرکانسی مشخص اعمال کنید در سطح ماده زیر لایه موجی سطحی منتشر خواهد شد که به آن SAW می‌گویند. اگر در طرف دیگر زیر لایه یک ساختار IDT دیگر داشته باشیم پس از تولید موج سطحی توسط IDT اول، دو سر IDT دوم ولتاژی ایجاد خواهد شد که فرکانس آن با فرکانس موج ورودی در شرایط نرمال که هیچ اثر مکانیکی از خارج بر زیر لایه وارد نشده‌است تقریبا یکی است. اما با اعمال کمیتی نظیر فشار یا کشش یا دما و… بر زیر لایه فرکانس موج سطحی دو سر IDT خروجی با فرکانس تولیدی در IDT اول متناسب با تغییر مکانیکی اعمال شده (که آن را در قالب تغییرات جرم یا mass loading می‌شناسیم) تغییر خواهد کرد. فرکانس تولیدی در IDT اول بسته به فاصله دندانه‌های شانه‌ای شکل آن از یکدیگر، شکل و طول آن‌ها در راستای عمود بر سطح دندانه‌ها در سطح زیر لایه منتشر می‌شود. اما برای اندازه گیری گشتاور یک شفت با SAW دو عدد رزوناتور SAW را به صورت نصف پل (Half-Bridge) به هم متصل و روی شفت با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور شفت محکم می‌بندند. اکنون با اعمال یک موج RF (معمولا ۲۰۰ مگاهرتزی) به صورت وایرلس به SAW، در طرف دیگر آن بسته به میزان دوران و گشتاور اعمال شده از شفت به SAW به عنوان اثر بار، فرکانس موج دریافتی تا یک مگاهرتز تغییر خواهد کرد. بر این مبنا، گشتاور اندازه گیری شده می‌تواند تا دقتی معادل 1rpm داشته باشد. این تکنیک توسط کمپانی حسگر تکنولوژی به کار گرفته شداست.
گشتاور نیرو
عامل مؤثر در گشتن هر جسم به دور محوری را گشتاور نیرو می‌نامند.
دید کلی
آیا تابحال به این فکر کرده‌اید که چرا آچار بلند مهره محکم را آسانتر باز می‌کند؟
دو نفر با وزنهای متفاوت در دو سوی الاکلنگ چگونه باید بنشینند تا توازن برقرار شود؟
چرا احتمال واژگون شدن یک ماشین مسابقه از یک ماشین معمولی کمتر است؟
برای پاسخگویی به این سؤالها باید ببینیم نیروها چگونه می‌توانند باعث چرخش شوند. به عنوان مثال در نظر بگیرید می‌خواهید وارد اتاقی شوید، برای اینکار نیرویی عمودی بر در وارد می‌کنید، در حول لولا (محور) شروع به چرخش می‌کند و باز می‌شود هر چه بزرگتر باشد در راحت تر باز می‌شود. اگر بار دیگر همین نیرو را به نقاط دورتر در که به لولا نزدیکترند وارد کنید در براحتی باز نخواهند شد، به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که هر چه فاصله نقطه اثر نیرو از محور چرخش دورتر باشد و نیز هر چه اندازه نیروی وارد بر در بیشتر باشد در راحت تر باز می‌شود.
خصوصیات گشتاور نیرو
گشتاور نیرو کمیتی برداری است و مقدار بردار گشتاور نیرو برابر است با حاصلضرب نیرو در فاصله عمودی آن از محوری که جسم به دور آن می‌گردد.
گشتاور نیرو با حرف (با تلقط تاو) نمایش داده می‌شود.
فاصله عمودی نیرو از نقطه‌ای که جسم حول آن می‌گردد را بازوی گشتاور می‌نامند.
نقطه چرخش را می‌توان روی تکیه گاه جسم یا روی محور چرخش جسم در نظر گرفت.
رابطه گشتاور نیرو (d بازوی گشتاور) (مقدار نیرو × بازوی گشتاور)
یکای گشتاور نیرو ، نیوتن متر () است.
روش دیگر محاسبه گشتاور نیرو
برای محاسبه گشتاور نیرو می‌توانیم نیروی را به دو مؤلفه عمود بر هم تجزیه کنیم، بطوری که یکی از مؤلفه‌ها از محور دوران یا گذشته و دیگری عمود بر این محور باشد. حال نیروی را به دو مؤلفه و روی این دو محور تجزیه می‌کنیم، گشتاور نیروی برابر برآِیند گشتاورهای دو نیروی – است. پس گشتاور هر یک از نیروهای و را محاسبه می‌کنیم، برآیند این دو گشتاور ، گشتاور کل را تشکیل می‌دهد. اما بازوی گشتاور نیروی برابر صر است.
علامت گشتاور نیرو
اگر گشتاور نیرو ، جسم را در جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن مثبت و اگر در خلاف جهت مثلثاتی دوران دهد علامت آن را منفی در نظر می‌گیرند.
گشتاور صفر
نیروهایی که امتداد آنها از نقطه عبور می‌کند گشتاور نیرویی نسبت به این نقطه ندارند. بنابراین نیرویی که تکیه گاه بر میله وارد می‌کند دارای گشتاور صفر می‌باشد.
قانون گشتاورها
در یک جسم متعادل ، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد ، حول هر نقطه دلخواه برابر است.
تعادل
جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر درباره آن درست باشد:
برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد.
جمع گشتاور نیروهای ساعتگرد حول هر نقطه ، برابر جمع گشتاور نیروهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.
به کمک معادله‌های مربوط به روش فوق می‌توان اندازه نیرویی مجهول ، یا فاصله نقطه اثر آنها از نقطه چرخش را حساب کرد. برای انجام این کار:
جهتهایی را انتخاب کنید که معادله‌های نیروها را آسان می‌کنند. برای مثال برآیند نیروهای رو به بالا و برآیند نیروهای رو به پایین همیشه باهم برابرند.
نقطه چرخش را انتخاب کنید که محاسبه گشتاورها را آن می‌سازد، اگر بیش از دو نیرو وجود دارد نقطه چرخش را جایی انتخاب کنید که یکی از نیروها در آنجا به جسم وارد می‌شود، در این صورت گشتاور نیرو حول آن نقطه چرخش صفر می‌شود، بنابراین محاسبه ساده‌تر خواهد شد.
جفت نیرو
دو نیرو که اثر چرخش یکدیگر را خنثی می‌کنند جفت نیرو نام دارند و شرط زیر را دارند:
اندازه آنها برابر و جهت آنها مخالف است.
بر روی یک خط راست عمل نمی‌کنند.
گشتاوری بر جسم وارد می‌کنند و بنابراین تمایل دارند که آنرا بچرخاند.
‌برآیند آنها صفر است.
‌اندازه گشتاور نیرو (جفت نیرو) برابر است با حاصلضرب اندازه یکی از نیروها ضربدر فاصله دو نیرو از هم.
 
گشتاور یعنی چه؟
حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یك جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای كه جسم بر اثر همین نیرو دوران میكند گشتاور یا تورك(Turaqe) نام دارد.
گشتاور به معنای نیروی لازم برای گرداندن یك جسم است.گشتاور تولید شده توسط یك موتور توان رانشی یا كششی را برای گرداندن چرخها به وجود می آورد.
برای مثال هنگامی كه میخواهید پیچی را با یك آچار بچرخانید نیروی لازم برای گرداندن آنرا گشتاور میگویند.در این حالت گشتاور برابر است با مقدار نیروی لازم ضربدر فاصله مركز پیچ تا مكانی كه نیرو به آچار اعمال میشود.واحد های گشتاور عبارتند از نیوتن بر متر و كیلوگرم بر سانتی متر و فوت بر پوند.
نحوه محاسبه گشتاور:
T=R*N
T:گشتاور (TORQUE)
R:شعاع
N:نیروی اعمال شده
بنابر این هرگاه بخواهیم گشتاور را افزایش دهیم یا آچار بلندتری انتخاب میكنم یا نیروی اعمال شده به آنرا افزایش میدهیم.
در مورد موتور نیروی اعمال شده به آچار همان نیروی ناشی از احتراق درون موتور است.
شعاع آچار در اینجا طول بازوی میل لنگ یا نصف كورس پیستون میباشد.
گشتاور ناشی از دوران موتور مقدار زیادی نوسان بهمراه دارد.برای نرمتر نگه داشتن این نوسانات موتور را به یك فلایویل مجهز میكنند تا اینرسی حركتی فلایویل دوران را پیوسته نگه دارد.برای نرمتر كردن دوران میتوان تعداد سیلندرها را نیز افزایش داد.
سرعت دورانی موتور توسط جعبه دنده و دیفرانسیل كاهش میابد.با كاهش سرعت به همان نسبت گشتاور افزایش پیدا می كند.
هرگاه سرعت چرخها را به نسبت دوران موتور با نسبت یك كاهش دهیم گشتاور تولید شده توسط موتور اگر بر فرض 150 نیوتن متر باشد تبدیل به 1=1*150 نیوتن متر خواهد شد


فلومتر

فلومتر

ابزار دقیق ، دبی سنج ، فلومتر الکترومغناطیسی ، فلومتر آلتراسونیک ، سرعت سنج ،
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق تامین کننده کالاهای ابزار دقیق از برند های ، EMERSON ، WIKA ، اندرس ، یوکوگاوا ، فیشر و غیره درایران
فلو متر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی میکند . در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و … دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است . توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد . همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش وخرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و …اهمیت ویژه ای دارد.
تکنیکنهای مختلفی برای اندازه گیری فلو به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد .
روش جابجائی مثبت Positive Displacement
اوریفیس پلیت Orifice Plate
روش توربینی Turbine
روتامتری (variable area)
آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler
آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight
ونتوری Orifice Plate
مغناطیسی Magnetic
ورتکس Vortex Shedding
روتامتر) Variable Area (Rotameter
فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel
کوریالیس Coriolis
گرمائی Thermal
پیتوت Pitot Tube
اصول اندازه گیری فلومترهای الکترومغناطیسی :
اصول اندازه گیری فلومترهای الکترومغناطیسی بر طبق قانون فارادی در مورد القاء مغناطیسی می باشد.
در صورت اتصال برق به یک سیم پیچ ،یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می گردد. با عبور یک مایع رسانا مانند
آب از این میدان ، خطوط مغناطیسی آن طع و در نتیبجه جریان ضعیف میلی ولتی  mV  ایجاد می گردد ،که مقدار آن متناسب  با سرعت عبور آب از میدان خواهد بود . این جریان توسط دو الکترود میدان دریافت ، تقویت و درنهایت سرعت مایع مشخص می گردد. با توجه به مشخص بودن قطر لوله ، دبی میزان جریان مایع معین میگردد.  
فلومتر التراسونیک
در فلومتر التراسونیک از امواج التراسونیک برای اندازه گیری دبی استفاده می شود. مهمترین مزیت این روش عدم نیاز به قطع لوله برای نصب فلومتر است. به این ترتیب مقدار دبی سیال از روی لوله اندازه گیری می شود. از جمله مزایای دیگر این روش می توان به امکان استفاده از یک فلومتر برای سایزهای مختلف لوله اشاره کرد.
کاربرد دبی سنج:
تاسیسات آب وفاضلاب،خروجی سدها،چاهها،ایستگاههای پمپاژ،خطوط آبرسانی شهری و روستائی همچنین اندازه گیری آب خام،شرب ویا تصفیه شده،هرزآب، فاضلاب
صنایع شیمیائی ، اسیدها ، سودهای سوز آور ، سریش ، چسب
صنایع غذایی ، آب معدنی ، شیر ، ماست ، دوغ ، ملاس ، شیره چغندر و
صنایع داروئی  و  صنایع کاغذ سازی ، خمیر چوب ، دوغاب
 فلومتر آلتراسونیک
Ultrasonic Flowmeter
—امروزه روشهای آلتراسونیک جزء لاینفک بیشتر تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق مخصوصا نمونه های غیر تماسی گردیده است .در فلومترهای آلتراسونیک که در حوزه وسیعی از سیالات ائم از گازها و مایعات کاربرد دارند با توجه به خواص دوپلر که در فیزیک با آن آشنا هستید فرکانسی از یه منبع تولید شده و از طرف دیگر یک گیرنده این فرکانس را لحظه به لحظه چک میکند . در صورتی که فلوی سیال دچار تغییر میشود این فرکانس رفت و برگشت تغییر به خاطر سرعت سیال تغییر محسوسی خواهد داشت . اندازه گیری و کالیبره این تغییرات بر حسب فلو به شما امکان اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک را خواهد داد . در عمل تکنیک اندازه گیری فلو به روش آلتراسونیک پیچیدگی های خود را خواهد داشت ولی اساس اندازه گیری اکثر فلومترهای اولتراسونیک مکانیزم دوپلر میباشد .
—در انتخاب فلومتر آلتراسونیک موارد زیر را در نظر داشته باشید :
—رنج فول
—فشار خط
—نحوه نصب
—چگالی یا ویسکوزیته سیال
—پرتابل یا ثابت بودن دستگاه
—وجود ذرات ناخالص در سیال                              
فلومترهای الکترومغناطیسی بر اساس قانون القاء فاراده کار میکنند.بر اساس این قانون اگر یک جسم هادی درون یک میدان مغناطیسی حرکت کند ، ولتاژ در دو سر هادی القا میشود.این ولتاژ القایی متناسب با سرعت هادی خواهد بود.در روش فلومتری مغناطیسی معمولا مقدار رسانایی سیال را ۵ میکرو زیمنس در نظر میگیرند که در نتیجه کاربرد این روش را محدود به سیالات رسانا میکند.   
– فلومتر اوسیلاتور OSCILLATOR FLOWMETER:
—این روش مشابه به روش اندازه گیری تفاضلی (D.P) میباشد.بدینگونه که سیال از یک اورفیس که درون فلومتر می باشد عبور داده میشود و دو گذرکاه فرعی (By pass) در دو قسمت اورفیس قرار دارد.فشار دینامیک اورفیس باعث میشود که قسمتی از سیال به درون گذرگاه فرعی وارد شود.مسیر فرعی مجهز به یک اسیلاتور بوده که در اثر ورود سیال به چپ و راست حرکت میکند و تولید فرکانس خروجی متناسب با سرعت سیال می کند که نهایتا این فرکانس توسط Hot wire اندازه گیری میشودو به سیگنال ۴-۲۰ میلی آمپر تبدیل میشود.