آنالیز وتفکیک و تست روغن دی الکتریک ترانس

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051

فروش آنالایزر روغن ترانس ، خرید اویل تستر ، وارد کننده تجزیه کننده روغن ترانسفورماتور ، تست کیفیت روغن های ولتاژ ، دت DET Tangens-3M3 tan delta meter
دستگاه دست کیفیت روغن ولتاژ ترانس DET Tangens-3M3 tan delta یکی از محصولات بسیار خاص کمپانی دت میباشد که به صورت بسیار حرفه ای و پیشرفته قادر به تجزیه و آنالیز مقاومت عایقی روغن دی الکتریک میباشد این دستگاه برای تست کمیت رنگ قهوه ای به زرد در روغن را تست و ارزشیابی میکند که جژ دستگاه های یسار خاص و محبوب این کمپانی میباشد

دستگاه تشخیص کیفیت روغن ترانس ، تستر روغن ولتاژ دت DET Tangens-3M3 tan delta meter

محدوده اندازه گیری از مماس از دست دادن دی الکتریک – از 1 · 10/4 به 0.99
 خطای اساسی مطلق در هنگام اندازه گیری خط مماس دی الکتریک از دست دادن 1) – + (2 · 10/4 + 0.05 tgδ)٪؛
اندازه گیری ظرفیت در یک ولتاژ آزمون – از 1.5 تا 2 کیلو ولت از 5 PF 100
حد خطای اساسی مجاز در هنگام اندازه گیری ظرفیت در فرکانس 50 هرتز – 1 PF + 0.01 Сх
حد خطای اساسی مجاز در هنگام اندازه گیری ظرفیت در فرکانس 54 هرتز – 1 PF + 0.03 С
حد اندازه گیری انحراف دمای مایع از دمای از پیش تعیین، ° С، – 1
حد مجاز خطای اساسی مطلق در هنگام اندازه گیری از دست دادن مماس دی الکتریک 2) – + (2.5 · 10/4 + 0.07 tgδ)؛
حد خطای نسبی مجاز در هنگام اندازه گیری مقدار ولتاژ RMS در فرکانس 50 هرتز در محدوده اندازه گیری ولتاژ – از 1 به 2 کیلو ولت + 3٪
زمان حرارت تا 90 درجه سانتی گراد، دقیقه، – 20 ± 80؛
زمان حرارت تا 90 درجه سانتی گراد، دقیقه، – 20 ± 80؛
دارای 2 سال گارانتی و 12 سال خدمات پس از فروش
ساخت اوکراین

DET Tangens-3M3 tan delta meter
The dielectric loss (dissiaption factor) measurement device Tangens-3M-3 is designed to measure the dielectric loss tangent (tan delta) of transformer oil and other liquid dielectrics.
Under the normal conditions, the device Tangens-3M-3 provides the measurement of the dielectric loss tangent (tan delta dissipation factor) (tgδ) and the capacity of liquid dielectric samples (Сх) in the ranges with basic measurement error given below:
·measurement range of dielectric loss tangent – from 1·10-4 to 0.99;
·limit of permissible absolute basic error when measuring the dielectric loss tangent1) – +(2·10-4 + 0.05 tgδ)%;
·range of capacity measurement at a test voltage – from 1.5 to 2 kV from 5 pF to 100 pF;
·limit of permissible basic error when measuring the ­capacity at a frequency of 50 Hz – 1 pF+0.01 Сх;
·limit of permissible basic error when measuring the ­capacity at a frequency of 54 Hz – 1 pF+0.03 Сх;
·limit of measured liquid temperature deviation from the preset temperature, °С, – +1;
·limit of permissible absolute basic error when measuring the dielectric loss tangent2) – +(2.5·10-4 + 0.07 tgδ);
·limit of permissible relative error when measuring the RMS voltage value at a frequency of 50 Hz in the voltage measurement range – from 1 to 2 kV +3%;
·limit of permissible relative error when measuring the RMS voltage value at a frequency of 54 Hz in the voltage measurement range – from 1 to 2 kV +3%;
·limit of permissible absolute measurement error of the measured liquid dielectric temperature – +1 °С;
·heat time up to 90°C, min, – 80±20;
·cell volume, cm3, – 60±2;
·single-phase AC supply voltage, V, – 220±22;
·power consumption, W, max, – 0.6.
1 – for the full range of capacity measurement at a test voltage frequency of 50 Hz;2 – for the full range of capacity measurement at a test voltage frequency of 54 Hz.

جهت خرید و دریافت مشاوره تماس بگیرید 37133803-051