گیج فشار ، پرشر گیج دیجیتال ادیتل Additel 681
مرکز فروش و پخش کلیه گیج های فشار ، ادیتل ، ویکا ، امرسون ، فلوک
این گیج فشار ها  و یا پرشر گیج ها به دسته های ،  فشار مرکب ، فشار مطلق ،  فشار دیفرانسیل تقسیم میشوند و اندازه گیری پاسکال ، مگاپاسکال ، سای ، بار، میلی بار را بر عهده دارندفشار و یا فشار سنج را چگونه تعریف کنیم ؟فشار یکی از مهم ترین کمیت هایی است که در صنعت به طور گسترده مورد اندازه گیری قرار می گیرد و اندازه گیری درست فشار و قابل ردیابی بودن این اندازه گیری در بسیاری از بخش ها مهم است. روش هایبسیاری برای اندازه گیری فشار و خلاء وجوددارد . وسایلی که برای اندازه گیری فشار استفاده میشوند را فشار سنجیا خلاء سنج مینامند . بطور معمول به وسایل اندازه گیری که فشارهای نزدیک فشار اتمسفر رااندازه گیری میکنند ، مانومتراطلاق میشود.همچنین در اغلب موارد به وسایلی که در آنها ستونی از مایع وجود دارد نیز مانومتر می گویند
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1 بار Additel v15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 0.16 بار Additel GP2
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 0.35 بار Additel GP5
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 0.7 بار Additel GP10
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1 بار Additel GP15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 2.0 بار Additel GP30
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 3.5بار Additel GP50
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 0.16 بار Additel v15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1 بار Additel v15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1 بار Additel v15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 7.0 بار Additel GP100
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 20 بار Additel GP300
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 35 بار Additel GP500
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 40 بار Additel GP600
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 70 بار Additel GP1K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 140 بار Additel GP2K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 200 بار Additel GP3K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1 بار Additel v15
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 350 بار Additel GP5K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 700 بار Additel GP10K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1,000بار Additel GP15K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 1,600 بار Additel GP25K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 2,000 بار Additel GP30K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 2,500 بار Additel GP36K
تست گیج ، فشار سنج ،پرشر گیج 2,000 بار Additel GP30K