نمایندگی فروش فیبر تستر و تستر های شبکه فلوک نتورک FLUKE network
تجهیزات اندازه گیری مشهد دقیق نماینده رسمی کمپانی فلوک آمریکا در ایران که دارای قدرت تامین تجهیزات الکتریکال ، شبکه ، فیزیکال از این کمپانی را داراست و کلیه این تجهیزات با زمان تحویل بسیار فوری و با دو سال گارانتی به شما مشتریان گرامی ارائه میدهد
تستر فیبر نور مزایا و کاربرد
ماهيت الکترومغناطيس نور:
 نورموجي الكترومغناطيس است وازميدانهاي الکتريکي ومعناطيسي تشکيل شده است وازقوانين آن تبعيت ‌مي‌كند.
عامل اصلي ايجاد موجهاي الکترومغناطيسي ذرات باردارشتاب دارند . وقتي ذره باردار شتابدارمي شود ، بخشي ازانرژي خودرا بصورت موجهاي الکترومغناطيسي تابش مي کند .
آزمايش نيوتن : نيوتن باريكه ای ازنوررا ازميان يك منشورعبورداد ومشاهده کرد که نوربا گذشتن ازميان منشور، درمسيرش خميده شده وشكست پيدامی کند وبه رنکهای مختلف تجزيه می گردد .
طيف امواج الكترومغناطيسي : طيف امواج الكترومغناطيسي را با توجه به اندازه طول موج آنها به هفت دسته‌ مختلف تقسيم ‌بندي مي‌کنند :
راديويي (موج راديويي متوسط وكوتاه)
ميکروويو
 فروسرخ
نورمرئي
فرابنفش
اشعه ايكس
اشعه گا ما
مشخصات امواج الكترومغناطيسی :
امواج الكترو مغتاطيسي داراي ماهيت وسرعت يكسان هستند وفقط ازلحاظ فركانس ، يا طول موج با هم تفاوت دارند .
امواج الكترومغناطيسي جزء امواج عرضي هستند و درآنها جهت انتشاربرجهت نوسان عمود است .
مزاياي فيبرنوري:
فراواني و ارزاني ماده اوليه
وزن کم و قطرکوچک
ظرافت و قابليت انعطاف
نگهداري آسان و تضعيف بسيار کم
پهناي باند زياد و ظرفيت بالا
وجود امنيت انتقال
مصونيت در برابر تداخل و هم شنوائي
سازگاري با ساختار سيستمهاي مخابرات
عدم تاثيراملاح زمين
انواع فيبرنوری ازنظرمد :
فيبر تک مدی(F.S.M) : فيبری است که فقط يک شعاع نوری ر اازخودعبورمیدهد . اين فيبرها با ليزربهترکارمی کنند وبعلت نداشتن اثرپاشندگی بين مدی پهنای باندی بيشتری ازفيبرچند مدی دارد. ازمزايا ی عمده فيبرتک مدی تلفات کم و پاشندگی صفر وميزان جذب OH بسيار پايين واتلاف انرژی مربوط به ريزخم ها نزديک به صفررامی توان نام برد.